Manager de Proiect – COR 242101

Cursul de Manager Proiect se adresează tuturor managerilor care sunt implicați în conducerea proiectelor, care conduc echipe, membrilor echipelor, reprezentanților administrațiilor publice, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, oricăror persoane care prin natura muncii lor sunt implicate în elaborarea sau implementarea unor proiecte sau sunt interesate de domeniul managementului de proiect și care doresc să-și îmbunătațească activitatea – indiferent de domeniu – prin acumularea de cunoștințe și dobândirea de abilități care să le permită o mai bună organizare, planificare, implementare sau monitorizare a activităților.

Este un curs interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţe de manager de proiect. Metodologia de lucru presupune atât transmiterea de cunoştinţe specifice domeniului, cât şi dezvoltarea efectivă de competenţe în planificarea, implementarea și monitorizarea unui proiect. Cursul pune accent pe dezvoltarea competenţelor de lucru cu grupul şi de adaptare la nevoile grupului.

PM-Cluj

Structură și Tematică

Programul presupune 48 de ore de formare, din care 70% sunt activităţi practice.

Cursul poate fi organizat în 2 sau 3 module (șase zile de training), desfăşurate la sfârşit de săptămână sau în funcție de nevoile beneficiarilor.

 1. Stabilirea scopului proiectului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului
 2. Planificarea activităţilor, gestiunea costurilor şi a resurselor operaţionale
 3. Managementul echipei de proiect şi managementul comunicării
 4. Achiziţii pentru proiect. Managementul riscurilor
 5. Managementul calităţii. Prezentare și evaluare de proiecte

Beneficii

În urma acestui program:

 • vei şti cum să elaborezi structura unui proiect
 • vei şti cum să monitorizezi şi să evaluezi un proiect
 • vei şti cum să gestionezi problemele apărute pe parcursul proiectului
 • vei putea identifica riscurile proiectului
 • îţi vei îmbogăţi cunoştinţele privind managementul planului de proiect
 • îţi vei dezvolta competenţele necesare punerii în aplicare a cunoştinţelor dobândite pe parcursul cursului
 • îți vei dezvolta abilităţile de comunicare
 • îţi vei gestiona mai bine timpul şi resursele
 • vei obţine Certificatul de Manager de Proiect recunoscut de MMFPS şi MECI

Cursul de Manager Proiect organizat de ATU Consulting prin Hum Management Consulting (conform autorizației 2/964/15.05.2015) are la bază experienţa de peste 12 ani a companiei în domeniul consultanței, trainingului, dinamicii de grup şi dezvoltării de competenţe.


Organizăm o nouă sesiune deschisă a cursului autorizat ANC de Manager Proiect în Cluj-Napoca în curând. Mai multe detalii aici.

[widgetkit id=81]

Cursuri de Certificare ANC

ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) îndeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificările profesionale şi are rol consultativ pentru fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS).

Diplomele acreditate ANC au forma unui Certificat de Absolvire în care este menţionat tipul şi numărul de ore ale programului şi sunt însoţite de un supliment descriptiv care prezintă o detaliere a competenţelor dobândite în urma programului de formare. Diplomele au regimul actelor de studii şi antetul MECI şi al MMFPS. Aceste diplome sunt similare celor obţinute în urma finalizării studiilor în sistemul de învăţământ şi oferă posibilitatea de a profesa în domeniul în care a fost acreditat programul de formare.

Programele certificate ANC sunt organizate prin Hum Management Consulting, autorizat ANC ca furnizor de formare profesională a adulților pentru următoarele programe de formare (codurile COR sunt revizuite conform noilor reglementări COR din 2012):

Competențe antreprenoriale
Evaluator de Competențe Profesionale – COR 242405
Formator – COR 242401
Manager de Proiect – COR 242101

Autorizarea programelor s-a realizat pe baza Standardelor Ocupaţionale în vigoare şi a cerinţelor de autorizare ANC (cf OG 129/2000).

Formator – COR 242401

Cursul de Formator se adresează tuturor celor interesaţi de training, dezvoltare profesională, resurse umane, psihologie, pedagogie.

Este un curs interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţe de formator. Metodologia de lucru presupune atât transmiterea de cunoştinţe specifice domeniului, cât şi dezvoltarea efectivă de competenţe în conceperea, pregătirea şi livrarea unui training. Cursul pune accent pe dezvoltarea competenţelor de lucru cu grupul şi de adaptare la nevoile grupului.

Structură și Tematică

Cursul presupune 48 de ore de formare, din care 70% sunt activităţi practice. Cursul este organizat în 3 module, desfăşurate la sfârşit de săptămână (sâmbăta și duminica) sau în funcție de nevoile participanților.

 1. Pregătirea trainingului
 2. Livrarea activităţilor de training
 3. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
 4. Proiectarea programelor de formare
 5. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 6. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Beneficii

În urma acestui program:

 • vei ști cum să elaborezi structura unui training
 • vei reuși să susții prezentări cu impact la audiență
 • vei ști să elaborezi un training din mai multe perspective
 • vei gestiona cu succes situațiile dificile apărute într-un grup
 • vei reuși să gestionezi dinamica de grup
 • vei ști să întocmești programa ANC
 • vei obține Certificatul de Formator recunoscut de MMFPS și MECI necesar profesiei de formator

Cursul de Formator este organizat prin Hum Management Consulting (conform autorizației 12/773/21.04.2015) și are la bază experienţa de peste 12 ani a companiei în domeniul trainingului, dinamicii de grup şi dezvoltării de competenţe. Cursul este susţinut de traineri formaţi în România şi Germania, cu experienţă de peste 15 ani în domeniul dezvoltării personalului şi dezvoltării de competenţe.


O nouă sesiune deschisă pentru înscrieri a cursului autorizat ANC de Formator se va derula în curând, în Cluj-Napoca. Mai multe informații găsiți aici.

[widgetkit id=81]

Despre Noi

ATU Consulting a fost creat pentru a răspunde nevoilor constante de învățare, educare și cunoaștere, activând din 2004 în domeniile managementului, resurselor umane și dezvoltării de personal. 

De peste 14 ani, prin tot ceea ce facem, ne dorim să fim partenerii celor care sunt sau vor să pornească pe drumul învățării și descoperirii personale și profesionale, ca adulți. În toți acești ani, am învățat și am crescut și noi atât ca business, cât și ca echipă.

Îmi poți lua fabricile, îmi poți arde clădirile,
dar lasă-mi oamenii și voi construi totul din nou.
Henry Ford

Echipa ATU Consulting:

[widgetkit id=56]

Management Financiar

Descriere

Programul de dezvoltare urmărește însușirea de către participanți a metodelor și a tehnicilor de management financiar, vizând în principal decizia de finanțare și decizia de investiții în cadrul unei organizații. Se va pune accentul pe următoarele aspecte: analiza situațiilor financiare, indicatorii financiari, problematica investițiilor, identificarea și analiza surselor de finanțare, managementul trezoreriei, managementul capitalurilor și analiza profitabilității. Programul de dezvoltare va fi structurat pe două segmente: unul este dedicat analizei financiare, iar celălalt strategiilor financiare având ca obiectiv maximizarea valorii organizației.

Obiective

Programul urmărește:

 • formarea competențelor necesare unui management eficient al resurselor financiare ale organizației
 • explicarea și facilitarea însușirii conceptelor și principiilor de bază specifice managementului financiar
 • însușirea de către participanți a metodelor și a tehnicilor de management financiar, vizând în principal decizia de finanțare și decizia de investiții;
 • cunoașterea, analiza și interpretarea de către participanți a situațiilor financiare;
 • dezvoltarea unor abilități de analiză financiară

Tematică

 1. Managementul financiar – expresie operațională a funcției financiare
 2. Analiza financiară prin prisma indicatorilor financiari:
  1. Indicatori de lichiditate
  2. Indicatori de îndatorare
  3. Indicatori de eficiență
  4. Indicatori de profitabilitate
  5. Indicatori de piață
 3. Fundamentarea deciziei de investiții
  1. Criterii simple de opțiune pentru investiții
  2. Criterii de opțiune pentru investiții construite pe baza actualizării cash-flow-urilor viitoare (VAN, RIR, IR)
  3. Criteriile de opțiune pentru investiții construite prin integrarea riscului în decizia de investiții
 4. Decizia de finanțare
  1. Sursele de finanțare pe termen lung
  2. Capital atras
  3. Capital împrumutat
  4. Costul capitalului
  5. Finanțarea pe termen scurt
 5. Managementul trezoreriei
  1. Organizarea trezoreriei
  2. Previzionarea fluxurilor de trezorerie
  3. Instrumentele managementului trezoreriei
 6. Problematica profitului firmei
  1. Programarea profitului
  2. Pragul de rentabilitate și condițiile utilizării lui
  3. Analiza marginală și avantajele utilizării ei
  4. Repartizarea profitului

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului de formare se vor utiliza:

 • prelegerea
 • prezentări
 • dezbateri
 • studii de caz
 • jocuri de roluri
 • activități individuale și activități pe echipe

[widgetkit id=81]

Managementul Riscurilor în Proiecte

Descriere

Cursul reprezintă un supliment al programului de Manager de Proiect, detaliind și aprofundând conceptele legate de risc și incertitudine. Aceste concepte sunt esențiale nu doar pentru succesul proiectului, ci și pentru buna performanță a fiecărui manager de proiect, ținând cont că managementul riscurilor este una dintre acele sarcini care îi revine în mod explicit. Ca atare, acest curs reprezintă unul dintre trainingurile de specializare a managerilor de proiecte, care asigură perfecționarea lor continuă. El depășește nivelul unui curs introductiv, valorificând experiența de management de proiect deja acumulată din practică a participanților și formalizând-o prin crearea și livrarea de instrumente standard de lucru.

Tematică

 1. Precizări conceptuale
  • Noțiunea de proiect
  • Ciclul de viață al proiectului
  • Risc și incertitudine
  • Risc și schimbare organizațională
  • Risc și planificare
 2. Identificarea riscurilor
  • Metode de identificare a riscurilor la nivel strategic
  • Metode de identificare a riscurilor la nivel operațional
  • Principalele tipuri de riscuri în proiecte
  • Definirea riscurilor identificate folosind template-uri standard
 3. Prioritizarea riscurilor
  • Analiza mecanismelor de producere a riscurilor
  • Estimarea probabilității de producere a riscurilor
  • Estimarea impactului potențial asupra proiectului
  • Prioritizarea riscurilor
 4. Managementul riscurilor
  • Luarea deciziilor în condiții de risc și incertitudine 
  • Eliminarea punctelor slabe și valorificarea punctelor tari ca strategie de prevenire a riscurilor 
  • Elaborarea Matricii de Gestiune a Riscurilor și atribuirea responsabilităților 
  • Monitorizarea evenimentelor declanșatoare ale riscurilor 
  • “Planul B” ca strategie de răspuns în cazul manifestării riscurilor
  • Asigurarea ca strategie de răspuns în cazul manifestării riscurilor
 5. Documentarea riscurilor
  • Crearea și utilizarea unui registru al riscurilor pe proiect
  • Crearea și utilizarea de sisteme de învățare organizațională

Tematica generală este particularizată în funcție de tipul de curs – curs deschis, curs comandat pentru o echipă specifică de management de proiect, curs pentru o echipă tehnică etc., respectiv de nivelul de pregătire al participanților și de experiența acestora în gestionarea de proiecte.

[widgetkit id=81]